Valikko

Erityisen ja vaativan tason palveluiden kehittäminen

 

Pohjois-Pohjanmaan Lapsi ja perhepalveluiden Toimiva arki muutosohjelman tavoitteena on uudistaa erityis- ja vaativimman tason palvelut kokonaisuudeksi. Muutostyön kansallisina tavoitteina ovat lapsi- ja perhelähtöiset, saatavuudeltaan ja laadultaan yhdenvertaiset palvelut, asiakasryhmien tarpeiden pohjalta rakennettu eri sektoreiden, ammattiryhmien ja toimijoiden sujuva yhteistyö sekä erityistason tuki perustasolle. Uudistuksessa on tärkeää huomioida sote ja maakuntauudistus (PoPSTer). Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämistyö tapahtuu tiiviissä yhteistyössä hankkeen muiden kehittämiskokonaisuuksien kanssa.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutos koskee lasten, nuorten ja heidän perheidensä erityispalveluita, joita ovat mm. lastensuojelu, erikoissairaanhoito, vammaispalvelut, vaativat lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelut, rikosseuraamusten piiriin joutuneiden palvelut, vaativat maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden palvelut ja vaativat päihdepalvelut. (THL)

Uusi porras palveluihin - Vaativimmat erityispalvelut ja OT-keskus

Muutostyö tuo järjestelmään uuden tason, eli vaativimmat erityispalvelut ja OT-keskuksen eli osaamis- ja tukikeskus rakenteen. Vaativimpien palveluiden kehittämistyön tavoitteena on varmistaa monialainen arviointi ja apu niille lapsille, nuorille ja perheille, jotka tarvitsevat kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttäviä palveluita. Hankkeessa tavoitteena on varmistaa näiden palveluiden laatu, vaikuttavuus, taloudellisuus, asiakaslähtöisyys, alueellisesti kattava saatavuus sekä riittävän taidon ja osaamisen ylläpitäminen kokoamalla palvelut viidelle yhteistyöalueelle perustettaviin osaamis- ja tukikeskuksiin (OT -keskukset).

Kokonaisuutta valmistellaan yhdessä Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan maakuntien toimijoiden kanssa. OT- keskuksen kehittämistyötä hallinnoi Pohjois-Pohjanmaa, keskusten sijoittuessa yliopistosairaalamaakuntiin. OT-keskusten tehtävä on tuottaa palveluita esim. vaikeimmin oireileville mielenterveystyön asiakkaille ja sijaishuollon lapsille ja nuorille, sekä antaa ohjausta mm. tutkimuksen, koulutuksen ja jalkautuvan konsultaation avulla.

Lastensuojelun kehittäminen erityis- ja vaativan tason palveluissa

Lastensuojelun kehittäminen liittyy koko palvelujärjestelmään peruspalveluista erityisen vaativiin palveluihin. Uutta lastensuojelun kokonaisuutta kehitetään osana erityis- ja vaativan tason palveluita. Keskeistä muutostyössä on palveluiden uudelleen järjestäytyminen. Samalla lastensuojelun työmuotoja kehitetään ja laatua vahvistetaan asiakaslähtöisemmäksi. Toimintaa pyritään kehittämään enemmän eri ammattilaisten ja asiakkaiden yhteiseen työskentelyyn. Tavoitteena on perheen tukena toimivat pysyvät ammattilaiset, jolta löytyy tarvittava osaaminen lapsen ja perheen auttamiseksi. Lisäksi kehitetään tutkimukseen perustuvaa valtakunnallisesti organisoitua kehittämistyötä.

Lastensuojelun kehittämiseen kuuluu viisi eri osa-aluetta, jotka ovat lastensuojelun systeeminen toimintamalli, lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus, lastensuojelun laitoshoito, lastensuojelun perhehoito ja sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli. Kaikkiin kokonaisuuksiin muodostetaan työryhmät kehittämistyön tukesi. Konkreettinen kehittämistyö tapahtuu kunnissa.

Erityis- ja vaativimman tason kehittämiskokonaisuuden tavoitteet

Kehittämiskokonaisuuden tiivistelmä